Fazer har som mål å støtte bærekraftig kornproduksjon og forhindre tap av biomangfold. Den globale matproduksjonen går utover det biologiske mangfoldet, som er planter og dyr og deres leveområder, den levende naturen rundt oss – på land og i vann.

Et mangfold av arter, økosystemer og gener er grunnlaget for planetens helse, og er dessuten avgjørende for at vi kan produsere trygg mat i verden. En økende befolkning, klimaendringer, forurensing og overbeskatning truer imidlertid biomangfoldet.

I 2013 utarbeidet vi vår kornvisjon. Formålet er å fremme bærekraftig korndyrking gjennom å redusere eutrofiering av innsjøer og Østersjøen, beskytte biomangfold og dyrkbarhet, og dessuten minimere bruk av kjemikalier.

Kornvisjonen og prinsipper for bærekraftig korndyrking

Fazers kornvisjon settes ut i livet gjennom våre 10 prinsipper for bærekraftig korndyrking, som er et sett av gode tiltak utformet i samarbeid med kornbønder og produsent- og miljøorganisasjoner.

Kornvisjonen består av følgende 10 handlingsplaner og tiltak:

  • Vi utvikler mer bærekraftig kornoppdrett i samarbeid med bønder og hele verdikjeden. 
  • Vi utarbeidet 10 praktiske prinsipper for bærekraftig landbruk. Vi implementerer Fazers kornvisjon med disse prinsippene. 
  • Hensikten med disse prinsippene er å redusere eutrofiering, beskytte biologisk mangfold og minimere bruk av kjemikalier. 
  • Prinsippene fremmer effektiv ressursbruk og produktivitet i kornoppdrett, og bidrar også til å beskytte jordens dyrkbarhet på lang sikt. 
  • Målet vårt er at innen 2025 skal alt korn vi bruker til produktene våre i Finland og Sverige, være bærekraftig oppdrettet. 
  • Vi oppfordrer bønder til å bruke prinsipper for bærekraftig landbruk som minimumsnivå i kornoppdrett. 

Fazers kornvisjon innbefatter karbonoppdrett:

  • I 2018 fornyet vi vårt femårige engasjement for Østersjøen, gjennom The Baltic Sea Action Group (BSAG), og vi ble med i Carbon Action-plattformen
  • Vi innlemmet karbonsekvestrering og begrensning av klimaendringer i vår kornvisjon, for å fremme karbonoppdrett. 
  • Karbonoppdrett dreier seg om landbruksmetoder som øker jordens evne til å fange karbon fra atmosfæren og lagre den, noe som demper klimaendringene. 
  • Carbon Action-plattformen ledes av BSAG og Det finske meteorologiske instituttet. Initiativet fremmer karbonoppdrett på finske gårder og bidrar til at bønder, forskere og virksomheter kan utveksle informasjon og lære av hverandre.

Oppsummering

Kornvisjonen skal begrense eutrofiering av vannsystemer, sikre dyrkbar jord som et langsiktig ressursgrunnlag for matproduksjon, og fremme produktivitet og mangfold i korndyrking. Innen 2025 skal alt korn Fazer bruker, dyrkes i samsvar med prinsippene for bærekraftig landbruk.

 

Følg oss gjerne på Instagram: @Fazernorge