§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu organizowanego pod nazwą „Dumle, złoty klucz do zabawy”.

2. Organizatorem Konkursu jest Eura7 sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy 31-870), os. 2 Pułku Lotniczego 47A, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365066, kapitał zakładowy 20.000,00 PLN, NIP: 6762429093, REGON: 0121342416, zwaną dalej „Organizatorem” działająca na zlecenie Fazer Confectionery Ltd, z siedzibą w Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finlandia.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fazer Confectionery Ltd, z siedzibą Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finlandia , zwaną dalej „Fundatorem Nagród”.

4. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.

5. Organizator ponosi odpowiedzialność za zgodną z prawem organizację Konkursu.

6. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego prawnego opiekuna.

7. Uczestnik przystępujący do Konkursu oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje.

 

§2

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundator (dane kontaktowe podane powyżej w § 1 ust. 4 Regulaminu). Zasady przetwarzania danych przez Fundatora dostępne są pod poniższym adresem. Dane Uczestników są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu – wyłonienia Laureatów, przyznania, wydania i doręczenia nagrody.

2. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Uczestników jest realizacja umowy o treści zawartej w Regulaminie Konkursu, której stroną jest Uczestnik

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.

3. Udział Uczestnika w Konkursie wiąże się z podaniem oraz przetwarzaniem jedynie tzw. zwykłych danych osobowych, tj.:

a) imienia i nazwiska,

b) adresu zamieszkania (na potrzeby doręczenia nagrody),

c) numeru telefonu (na potrzeby doręczenia nagrody),

d) adres e-mail.

4. Dane osobowe Uczestników zostaną usunięte z wszelkich baz informatycznych stworzonych przez Fundatora na potrzeby Konkursu w terminie 60 dni od zakończenia Konkursu. Powyższe nie dotyczy:

a) danych osobowych Laureatów Konkursu, których przetwarzanie będzie konieczne do celów realizacji przyznanych Zwycięzcom nagród oraz do celów podatkowych – przez okres, w jakim organy podatkowe mogą przeprowadzić odpowiednią kontrolę, tj. przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym zakończył się Konkurs;

5. Dane Osobowe Uczestników Konkursu nie będą przez Fundatora nikomu przekazywane. Dopiero dane osobowe Laureatów Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi, urzędowi skarbowemu (w celu zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagrody) oraz podmiotowi realizującemu usługę doręczenia nagrody (firmie kurierskiej).

6. Uczestnik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.

7. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważa, że w toku Konkursu zostały naruszone jego prawa związana z ochroną danych osobowych.

 

 

§3

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Zadanie konkursowe polega zakupie produktu marki Dumle oraz wypełnienie zgłoszenia konkursowego na stronie https://fazer.leadfamly.com/dumle-golden-key-poland-memory. W każdej opakowaniu cukierków Dumle biorącym udział w kampanii (220 g oraz 120 g) znajdują się cukierki w złotym opakowaniu z unikalnym kodem. Na stronie

konkursu należy podać kod, który umożliwia wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Uczestnik powinien podać dane osobowe oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe: “Dlaczego właśnie Ty powinieneś wygrać cztery bilety?”. Dodatkowym zadaniem dla Uczestnika jest poprawne rozwiązanie gry memory, która pojawi się na stronie po wypełnieniu formularza i odpowiedzeniu na pytanie.

2. Konkurs trwa od opublikowania Konkursu w dniu 1 marca 2020 roku do godziny 23:59:59 dnia 30 czerwca 2020 roku i jest prowadzony w miesięczny etapach:

○ I etap: 1 - 31.03.2020 r.

○ II etap: 1 - 30.04.2020 r.

○ III etap: 1 - 31.05.2020 r.

○ IV etap: 1 - 30.06.2020 r.

3. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w § 5 Regulaminu.

 

§4

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:

a) posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w przypadku osób pełnoletnich, zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

c) w przypadku osób niepełnoletnich, z zasadami Konkursu zapoznał się opiekun prawny,

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

a) zakup produktu marki Dumle z unikalnym kodem pozwalającym na Uczestnictwo w Konkursie,

b) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe na stronie internetowej,

c) akceptacja Regulaminu Konkursu.

4. Organizator powoła Komisję Konkursową, składającą się z 3 członków

5. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 25 Laureatów. Laureatów wybiera Komisja Konkursowa według kryterium najbardziej kreatywnych prac zgłoszonych do Konkursu. Zostanie przeprowadzona 1 edycja konkursu.

6. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do zdjęć i tekstów użytych w udzielonej przez niego odpowiedzi. W przypadku odpowiedzi będących cytatami, obowiązkowe jest wskazanie autora cytowanego tekstu.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, wolontariusze i przedstawiciele Organizatora i Fundatora Nagród, osoby obsługujące oraz inne podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (w szczególności małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo), a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z ww. osobami.

8. W celu wzięcia udziału w Konkursie każdy Uczestnik jest zobowiązany do spełnienia łącznie poniższych wymogów:

a) wpisanie na stronie konkursowej kodu z opakowania umożliwiającego udział w Konkursie,

b) udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

9. Uczestnictwa w Konkursie oraz praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

10. Każdy Uczestnik Konkursu może dokonać Zgłoszenia wielokrotnie, maksymalnie 5 razy dziennie, z zastrzeżeniem, że nie może otrzymać więcej niż jednej Nagrody w Konkursie, przypadającej na gospodarstwo domowe Uczestnika.

11. Organizator ma prawo do usunięcia Zgłoszeń wulgarnych i zawierających obraźliwe treści oraz naruszające inne zasady Regulaminu bez poinformowania o tym Uczestnika.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane przez rozwiązania informatyczne związane z uczestnictwem w konkursie bądź otrzymaniem nagród. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za problemy związane z uczestnictwem w konkursie bądź otrzymaniem nagród, które zostały spowodowane przez sposób działania funkcji, awarie oraz funkcjonowanie serwisów społecznościowych używanych jako platformy konkursowe ani za następstwa niepodania przez uczestnika danych kontaktowych.

13. Uczestnik przekazuje Organizatorowi i Fundatorowi prawo do udostępniania (również po korekcie ortograficzno-stylistycznej), treści odpowiedzi konkursowych wraz z możliwością oznaczenia autora w postaci imienia, w serwisach internetowych zarządzanych przez Organizatora i Fundatora.

§5

OGŁASZANIE WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Nagrodami w konkursie jest 100 biletów jednodniowych do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia o wartości 119 zł brutto każdy.

2. Bilety należy wykorzystać do 10.01.2021.

3. Każdy z 25 laureatów konkursu otrzyma 4 bilety o łącznej wartości 476 zł brutto.

4. Wybór Laureatów Konkursu nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia danego etapu Konkursu.

5. Organizator skontaktuje się z wyłonionymi Laureatami Konkursu za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.

6. Laureaci Konkursu zostaną poproszeni o wysłanie wiadomości e-mail na adres konkursy@eura7.pl z potwierdzeniem chęci odebrania nagrody i danymi kontaktowymi.

7. W przypadku nie skontaktowania się Laureatów z Organizatorem w ciągu 3 dni po dniu poinformowania ich o wygranej, roszczenie o wydanie nagrody wygasa, a nagroda pozostaje przekazana kolejnej osobie biorącej udział w Konkursie.

8. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail podanego w formularzu zgłoszeniowym.

9. Laureatowi nie przysługuje prawo zamiany Nagrody na inną rzecz, świadczenie lub ekwiwalent pieniężny.

10. Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w par. 2, 3 i 4 Regulaminu, a także jeśli nie wskazali danych umożliwiających realizację prawa do nagrody zgodnie z par. 5 ust. 4. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Fundatora Nagród.

11. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej.

12. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktów i usług stanowiących nagrodę.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu danych kontaktowych, adresu zamieszkania oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

14. Do wartości każdej nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości danej Nagrody (tj. w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody). Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 

§6

REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie

pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora Eura7 Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie na os. 2 Pułku Lotniczego 47a, 31-870 Kraków z dopiskiem “Konkurs Dumle”, bądź za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres konkursy@eura7, w tytule “Konkurs Dumle”.

2. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny), zwięzłe wskazanie przyczyn reklamacji oraz określenie oczekiwanego sposobu jej rozpatrzenia.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji, a zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany w Zgłoszeniu adres e-mail lub listem poleconym. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.

 

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie internetowej https://fazer.leadfamly.com/dumle-golden-key-poland-memory oraz w siedzibie Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.