Tell it with Dumle — regulamin kampanii

ORGANIZATOR
Fazer Makeiset Oy, Fazerintie 6, 01230 Vantaa, Finlandia
Identyfikator firmy: 0728786-8

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
W kampanii mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia i posiadają prawo stałego pobytu w [kraj], z wyjątkiem pracowników firm uczestniczących w planowaniu całości bądź części kampanii oraz członków ich rodzin.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Kampania rozpoczyna się 2 stycznia 2019 r. i kończy 29 kwietnia 2019 r. Zgłosić się do udziału w konkursie można na stronie www.dumle.com, gdzie dostępne są również in-strukcje. Z każdego kraju zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Liczba zgłoszeń konkur-sowych jest nieograniczona.


NAGRODY I POWIADAMIANIE ZWYCIĘZCÓW
Konkursy cząstkowe zostaną przeprowadzone w każdym z krajów. Zwycięzcę w każdym z nich wyłoni jury składające się z pracowników: firmy Fazer z danego kraju i partnera. W procesie wyboru zwycięzców zastosowane zostaną kryteria oceniające, jak zabawny i/lub kreatywny jest komentarz zgłoszeniowy do wpisu konkursowego.

W każdym kraju organizowany jest osobny konkurs główny, a zwycięzców konkursów głównych wyłania jury składające się z pracowników: firmy Fazer z danego kraju i partnera. Wszyscy Uczestnicy, którzy wygrają co najmniej jeden konkurs cząstkowy, zostają automatycznie zakwalifikowani do konkursu głównego. Kryteria oceniające są ta-kie same jak dla konkursów cząstkowych. Zwycięzca zostanie wyłoniony do 10 maja 2019 r. Zwycięzca zostanie ogłoszony na kanale marki Dumle w serwisie Facebook. Zwycięzca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku kontaktu ze strony zwycięzcy w ciągu 7 dni, wygrana zostanie unieważniona, a firma Fa-zer będzie miała prawo wyboru nowego zwycięzcy. Nagroda główna to konsola Playsta-tion 4 z okularami Playstation VR (o szacunkowej wartości wynoszącej 600 euro). Nagród nie można wymienić na równowartość pieniężną ani na inne nagrody.

Firma Fazer ma prawo ogłosić imię i nazwisko oraz kraj pochodzenia zwycięzcy w witrynach internetowych firmy Fazer i na jej kanałach w portalach społecznościowych.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Firma Fazer przetwarza dane osobowe Uczestników w celu przeprowadzenia kampanii oraz przyznawania nagród. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Fazer: www.fazergroup.com/privacy-at-fazer/privacystatement


OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Uczestnicy mają obowiązek uregulowania wszelkich płatności podatkowych wynikających z otrzymania nagrody.

Uczestnicy zwalniają firmę Fazer i wszystkich pozostałych organizatorów kampanii oraz innych partnerów z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione lub rzekomo poniesione w wyniku uczestnictwa w kampanii. Zobowiązania firmy Fazer wobec uczest-ników nie mogą przekroczyć liczby egzemplarzy lub wartości nagród wymienionych w niniejszym regulaminie. Firma Fazer nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowo-dowane przez rozwiązania infotechnologiczne związane z uczestnictwem w kampanii bądź otrzymaniem nagród.

PRAWA DO MATERIAŁÓW PRZESŁANYCH W RAMACH UCZESTNICTWA W KAMPANII
Przystępując do udziału w kampanii, Uczestnik oświadcza, iż stworzył przesłany przez siebie materiał („Materiał na potrzeby kampanii”), a w przypadku gdy Materiał na potrzeby kampanii został stworzony przez stronę trzecią (np. pochodzi z pracy sławnego pisarza lub jest cytatem ze znanego filmu), otrzymał od rzeczonej strony trzeciej zgodę na prze-słanie Materiału na potrzeby kampanii jako zgłoszenia konkursowego zgodnie z niniejszymi warunkami. Uczestnik oświadcza, iż Materiał na potrzeby kampanii nie na-rusza obowiązujących przepisów prawa, dobrych praktyk, praw stron trzecich (w tym praw autorskich i innych praw własności intelektualnej) ani dobrego imienia innych osób, nie podważa uczciwości rzeczonych osób ani nie ujawnia jakichkolwiek sekretów handlo-wych, a także że Materiał na potrzeby kampanii nie jest w żaden sposób sprzeczny z niniejszymi zasadami. Uczestnik ma obowiązek zadbać o uzyskanie zgody na uczest-nictwo w konkursie zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków od wszystkich osób pojawiających się w Materialne na potrzeby kampanii oraz zagwarantować, że w Materiale na potrzeby kampanii nie są widoczne żadne znaki towarowe stron trzecich (np. logo strony trzeciej uchwycone na zdjęciu).

Przystąpienie do udziału w kampanii poprzez przesłanie Materiału na potrzeby kampanii (np. tekstu lub obrazu) w komentarzu do wpisu konkursowego w serwisie Facebook jest równoznaczne z udzieleniem firmie Fazer ograniczonego prawa do wykorzystywania Ma-teriału na potrzeby kampanii z wykluczeniem możliwości uzyskania z tego tytułu oddziel-nej rekompensaty. Prawo do wykorzystywania rzeczonego materiału uprawnia firmę Fa-zer do użytkowania Materiału na potrzeby kampanii w egzekucjach marketingowych marki Dumle na stronach na kanałach firmy Fazer w portalach społecznościowych.

POZOSTAŁE WARUNKI
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż doszło do oszustwa lub innego naruszenia warunków, firma Fazer ma prawo odrzucić zgłoszenia danego Uczestnika.

Firma Fazer zamieści na kanałach marketingowych kampanii informację o konieczności wprowadzenia zmian dotyczących kampanii, nagród, terminów, dostępności oraz wszel-kich innych czynników, które mogą mieć wpływ na jej przeprowadzenie. Firma Fazer za-strzega sobie prawo do zmiany kampanii i jej zasad w sposób niemający znacznego wpływu na jej uczestników.

Kampania nie jest sponsorowana, zalecana ani zarządzana przez serwis Facebook. Mi-mo to Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania nie tylko regulaminu kampanii, ale również warunków i zasad rzeczonego serwisu społecznościowego.

Kampania nie jest w żaden sposób powiązana z serwisem Facebook. Jak wspomniano powyżej to firma Fazer zbiera dane osobowe Uczestników na potrzeby kampanii, nie ser-wis Facebook. Uczestnik zwalnia serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności i rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń wobec niego dotyczących kampanii i z nią związa-nych.